ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οδηγός Σπουδών

Το Εντατικό ΔΠΜΣ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ αναπτύσσεται σε ένα πλέγμα κρίσιμων, επίκαιρων και δυναμικών διεπιστημονικών αντικειμένων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα, χρηματοοικονομικές αποφάσεις και διαχείριση κινδύνων, γαλάζια ανάπτυξη, πράσινες πολιτικές και βιωσιμότητα, ποσοτικές μέθοδοι, πληροφορικές εφαρμογές και τεχνολογικές καινοτομίες, ενέργεια, διεθνείς σχέσεις και γεωστρατηγικές εξελίξεις.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του ΕΔΠΜΣ αποβλέπουν στον εφοδιασμό των απόφοιτων με ευρείες διεπιστημονικές γνώσεις, πρακτικά προσόντα και δεξιότητες απαραίτητα για την ανάπτυξη δυναμικής επαγγελματικής πορείας στο εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων και της οικονομίας, της ορθής διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων και της λήψης κατάλληλων αποφάσεων σε έντονα ανταγωνιστικούς τομείς, όπως η διεθνής ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο.

Λήψη Οδηγού σπουδών

Οδηγός Σπουδών

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr