ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός Σπουδών Εντατικού ΔΠΜΣ

Στο Εντατικό ΔΠΜΣ “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” (“Shipping and Port Management”) γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατεβάστε το εδώ:

Κανονισμός Σπουδών


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr