ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/ριών

Η Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/ριών δέχεται παράπονα και ενστάσεις φοιτητών/ριών κάθε κύκλου σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών). 

Τα παράπονα και οι ενστάσεις θα πρέπει να αφορούν τις παρεχόμενες από το Τμήμα ΔΙΛΙΝ εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες. Θέματα που αφορούν στο αμιγώς ακαδημαϊκό έργο των διδασκόντων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr