ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις/Δικαιοληγητικά Συμμετοχής

Στο Εντατικό ΔΠΜΣ 'Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες' (MSc in Shipping and Port Management) γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας (επιπέδου B2 ή ανώτερου)
 • Συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Εντατικού ΔΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.

Για τους/ις φοιτητές/ριες από ιδρύματα της αλλοδαπής που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Εντατικού ΔΠΜΣ ορίζει Επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει: 
  • το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ,
  • ο/η φοιτητής/ρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο ΑΕΙ. 

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

Γραμματεία – Επικοινωνία:

Τηλ.: 22280-21861

Email: spm@pms.uoa.grΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr