ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υποβολή Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας την αίτηση υποψηφιότητάς τους και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα σε ένα ενοποιημένο αρχείο pdf. Εναλλακτικά, η αίτηση υποψηφιότητας και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να αποσταλούν στο email spm@pms.uoa.gr.

Φόρμα Υποβολής Αίτησης

Επισυναπτώμενα (.pdf, .png, jpg, .jpeg)


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

Λήψη Αίτησης


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr