ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δομή Προγράμματος

Το Εντατικό ΔΠΜΣ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ (MSc in Shipping and Port Management) ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.

 Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν συνολικά τριάντα (30) ECTS και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) (που εκπονείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, κατά τη θερινή περίοδο) δεκαπέντε (15) ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται θεωρητικές διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, στις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος, ερευνητική απασχόληση και συμβολή στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επισκέψεις, καθώς και η εκπόνηση ΜΔΕ.

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων) υλοποιείται με την αξιοποίηση μικτών (blended) μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως (70%) και δια ζώσης (30%) εκπαίδευσης. 

ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Αίτηση εγγραφής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:
• Αναλύουν το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
• Αξιοποιούν βάσεις μακροοικονομικών και ναυτιλιακών δεδομένων για την ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
• Κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και προσφορά για θαλάσσιες μεταφορές και τις δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ναυτιλιακών αγορών.
• Κατανοούν βασικά υποδείγματα και τεχνικές ανάλυσης της δομής και εξέλιξης του θαλάσσιου εμπορίου.
• Αναπτύσσουν υποδείγματα για την ανάλυση της απόδοσης και του κινδύνου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

• Stopford, M. (2018) Ναυτιλιακή Οικονομική (Επιμέλεια Θ. Πελαγίδης), Εκδόσεις Παπαζήση.
• Ma, S. (2022) Οικονομικά των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Επιμέλεια Θ. Συριόπουλος), Εκδόσεις DaVinci.
• Ko, B-W. and Song, D-W. (2021) New Maritime Business: Uncertainty, Sustainability, Technology and Big Data, Springer.
• Buckley J. (2008) The Business of Shipping. Cornell Maritime Press.
• Grammenos C. (2010). The Handbook of Maritime Economics and Business (2nd e). LLP, London.
• Alizadeh, A. and Nomikos, N. (2009) Shipping Derivatives and Risk Management, Palgrave Macmillan.
• Psaraftis, H. (2019) Sustainable Shipping: A Gross-Disciplinary View, Springer.
• Talley, W. (2012) The Blackwell Companion to Maritime Economics, Wiley.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr