ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
2ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
Θερινή Περίοδος

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Αναλύουν το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Αξιοποιούν βάσεις μακροοικονομικών και ναυτιλιακών δεδομένων για την ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και προσφορά για θαλάσσιες μεταφορές και τις δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ναυτιλιακών αγορών.
 • Κατανοούν βασικά υποδείγματα και τεχνικές ανάλυσης της δομής και εξέλιξης του θαλάσσιου εμπορίου.
 • Αναπτύσσουν υποδείγματα για την ανάλυση της απόδοσης και του κινδύνου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

• Stopford, M. (2018) Ναυτιλιακή Οικονομική (Επιμέλεια Θ. Πελαγίδης), Εκδόσεις Παπαζήση.
• Ma, S. (2022) Οικονομικά των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Επιμέλεια Θ. Συριόπουλος), Εκδόσεις DaVinci.
• Ko, B-W. and Song, D-W. (2021) New Maritime Business: Uncertainty, Sustainability, Technology and Big Data, Springer.
• Buckley J. (2008) The Business of Shipping. Cornell Maritime Press.
• Grammenos C. (2010). The Handbook of Maritime Economics and Business (2nd e). LLP, London.
• Alizadeh, A. and Nomikos, N. (2009) Shipping Derivatives and Risk Management, Palgrave Macmillan.
• Psaraftis, H. (2019) Sustainable Shipping: A Gross-Disciplinary View, Springer.
• Talley, W. (2012) The Blackwell Companion to Maritime Economics, Wiley.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Γνωρίζουν και περιγράφουν την διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 • Κατανοήσουν σε βάθος θέματα και εφαρμογές τεχνικών και προσεγγίσεων της στρατηγικής διοίκησης εστιασμένων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τους λιμενικούς οργανισμούς.
 • Αξιολογούν και προσδιορίζουν τις παραμέτρους του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ναυτιλιακές και λιμενικές επιχειρήσεις.
 • Κατανοούν τις κυριότερες βασικές θεωρητικές έννοιες της  στρατηγικής διοίκησης ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τους όρους της λειτουργίας των ναυτιλιακών και λιμενικών αγορών.
 • Γνωρίζουν και αξιολογούν τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία της  στρατηγικής διοίκησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Θεοτοκάς Ιωάννης, (2019), Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, 3η έκδοση, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα
 • Βασιλειάδης Λάμπρος, (2021), Σύγχρονο Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα
 • Γουλιέλμος Αλ., Management Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2004.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Παράσχει τις γνώσεις για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σύγχρονης λιμενικής βιομηχανίας.
 • Δώσει τη δυνατότητα κατανόησης των παραμέτρων που διαμορφώνουν την οργάνωση ενός λιμένα.
 • Αναλύσει τις αρχές και τα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης των λιμένων στη βάση των ποικιλόμορφων χαρακτηριστικών του.
 • Δώσει τη δυνατότητα κατανόησης της λιμενικής πολιτικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
 • Αναλύσει τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαχείρισης στους λιμένες

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Χλωμούδης Κ. (2011). Τάσεις και Εξελίξεις στη Λιμενική Βιομηχανία, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Port Economics, Management and Policy (www.porteconomicsmanagement.org) - βοηθητική ιστοσελίδα (web companion) του ομώνυμου βιβλίου των Τ. Νοtteboom, A. Pallis & J-P. Rodrigue (London: Routledge, 2022) 

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Κατανοήσουν τους τρόπους χειρισμού πολύπλοκων προβλημάτων της Λογιστικής επιστήμης.
 • Εξηγήσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 • Αναλύουν την λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών σε διαφορετικά νομίσματα και των διαφορών που προκύπτουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
 • Αντιληφθούν τον ρόλο της Διοικητικής Λογιστικής και των πληροφοριών που παράγει στην λήψη αποφάσεων.
 • Προσδιορίζουν τα στοιχεία που συνθέτουν τα κόστη μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και να τα ταξινομούν σε άμεσα και έμμεσα ανάλογα με το αντικείμενο της κοστολόγησης. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Beams, F. A., Anthony, J. H., Bettinghaus, B., Smith, K. (2013) Advanced Accounting, Pearson Education, Limited.
 • Christensen, T., Cottrell, D., Budd, C. (2015) Advanced Financial Accounting, McGraw-Hill Education.
 •  Atkinson, A., Kaplan, R., et al. (2011) Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, Pearson.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Ενσωματώνουν τεχνικές ανάλυσης πληροφοριακών στοιχείων και μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data) στην ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών.
 • Ερμηνεύουν τα στατιστικά αποτελέσματα μέσω πραγματικών case studies και χρήσης πραγματικών ναυτιλιακών βάσεων δεδομένων, για την εφαρμοσμένη αξιοποίηση στατιστικών και ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων στις ναυτιλιακές αγορές.
 • Κατανοήσουν, να εξοικειωθούν και να κάνουν χρήση σύγχρονων στατιστικών προγραμμάτων για την ενδελεχή ανάλυση ναυτιλιακών δεδομένων προς λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.
 • Εφαρμόζουν σύγχρονες οικονομετρικές προσεγγίσεις και υποδείγματα ανάλυσης χρονοσειρών. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Gujarati D.N. and Porter D.C. (2013). Οικονομετρία - Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Studenmund A.H. (2011). Οικονομετρία – Πρακτικός Οδηγός Χρήσης, Εκδόσεις Broken Hill.
 • Asteriou D., Hull S. (2018) – Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εκδόσεις Πρόπομπος.
 • Berenson L. M., Levine M. D., Szabat A. K. (2018). Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, Εκδόσεις Broken Hill.

Μαθήματα

2ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • κατανοήσουν τις κρίσιμες προτεραιότητες της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής διοίκησης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • αναλύσουν, αξιολογήσουν και επιλέξουν αποδοτικές επενδυτικές, χρηματοδοτικές και λειτουργικές αποφάσεις για την ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον 
 • εφαρμόζουν κριτική, σφαιρική, διεπιστημονική γνώση για τη λήψη στρατηγικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε ναυτιλία, λιμένες, εφοδιαστική αλυσίδα
 • εμβαθύνουν σε έννοια, κατηγορίες και εκτίμηση των κινδύνων στις διοικητικές αποφάσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων    
 • κατανοήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των χρηματοοικονομικών παραγώγων για την αντιστάθμιση κινδύνων στη ναυτιλία
 • κατακτήσουν πρακτικές γνώσεις, εργαλεία και στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων στις ναυτιλιακές αγορές. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Kavousanos E., Visvikis, I. (2017), The International Handbook of Shipping Finance: Theory and Practice, Broken    Hill Publications, Greece.
 • Grammenos, C. Th. (ed.) (2010, 2nd ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business, LLP, London.
 • Stopford, M. (2009, 3rd ed.), Maritime Economics, Routledge, New York.
 • Syriopoulos, Th. (2010), Chapter 28: Shipping Finance and International Capital Markets, in: The Handbook of Maritime Economics and Business (C. Grammenos, ed., 2nd ed.), LLP, London.
 • Alizadeh, A., Nomikos, N. (2009), Shipping Derivatives & Risk Management, Palgrave, Macmillan Publications, London.

Μαθήματα

2ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • κατανοούν τις σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων logistics, στο πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών,
 • αναλύουν κρίσιμες προτεραιότητες, όπως προγραμματισμός, σχεδιασμός και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μεταφορικών συστημάτων,
 • γνωρίζουν τις έννοιες και το πλαίσιο λειτουργίας των διατροπικών και πολυτροπικών αλυσίδων στις συνδυασμένες μεταφορές.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Ma, S., 2020, Economics of Maritime Business. Routledge. Edited and translated in Greek by Syriopoulos, T. and Gavalas, D., Davinci Editions, Athens, Greece.
 • David, P.A, 2013, International Logistics: The Management of International Trade Operations, Cicero Books.
 • Kramberger, T., 2016, Strategic Sustainable Logistics and Transportation Planning Strategies, IGI Global Publications.

Μαθήματα

2ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Κατανοήσουν τις έννοιες της ‘Γαλάζιας Ανάπτυξης’ και ‘Βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας‘
 • Εξοικειωθούν με την έννοια της Κλιματικής Αλλαγής και τις εκφράσεις της
 • Αναπτύξουν εμπειρία σε σχέση με τις στρατηγικές θαλάσσιας διακυβέρνησης
 • Ερμηνεύουν τις βασικές αρχές των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • European Commission, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Joint Research Centre, Addamo, A., Calvo Santos, A., Guillén, J., et al., The EU blue economy report 2022, Publications Office of the European Union, 2022,
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021) Ανακοίνωση σχετικά με μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ – Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον. COM(2021) 240 final.
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. COM(2019) 640 final.
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) Γαλάζια ανάπτυξη – ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας. COM(2012) 494 final.
 • IPCC, 2022. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press.

Μαθήματα

2ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Κατανοούν το ευρύτερο πλαίσιο της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής και να αναλύσουν τις κύριες εξελίξεις της παγκόσμιας πολιτικής στο πλαίσιο των προβλημάτων της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Προσεγγίζουν τα μείζονα ενεργειακά προβλήματα, ως καίρια προβλήματα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής και να τα εντάσσουν συνδυαστικά σε συγκεκριμένες θεματικές που άπτονται της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.
 • Σταχυολογούν, αναλύουν και ερμηνεύουν τις πολιτικές που άπτονται της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης σε διαλεκτική σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με την άνοδο της διεθνούς κοινωνίας, ιδιαίτερα των σχέσεων των κρατικών και διεθνικών δρώντων με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις επιδράσεις των τελευταίων στη χάραξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Στοχάζονται κριτικά πάνω στους συσχετισμούς μεταξύ της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο και των επιδράσεών τους στις εξελίξεις της ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον χώρο του ελληνικού εφοπλισμού και του κρατικού ναυτιλιακού σχεδιασμού.
 • Εντάσσουν τη σημασία της γεωπολιτικής, τομέα που έχει αναδείξει ξανά η κινεζική πολιτική μέσω της Πρωτοβουλίας Μίας Ζώνης Ενός Δρόμου (Belt and Road Initiative), στις ευρύτερες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και να στοχάζονται κριτικά πάνω στη σχέση τους με τις ενδεχόμενες επιδράσεις στην ευρύτερη  ναυτιλιακή και, ιδίως, λιμενική πολιτική.  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Hoslag J. (2021). World Politics Since 1989, Polity.
 • Giddens A. (2011). The Politics of Climate Change, Polity.
 • Yergin D. (2021). The New Map. Energy, Climate and the Clash of Nations, Penguin.
 • Newell P. (2021). Power Shift. The Global Economy of Energy Transitions, Cambridge University Press.
 • Bulkeley H., Newell P. (2023). Governing Climate Change, 3rd. ed., Routledge.
 • Morin J.F., Orsini A., Jinnah S. (2020). Global Environmental Politics, Oxford University Press.
 • Van de Graaf T., Sovacool K. (2020). Global Energy Politics, Polity.

Μαθήματα

2ο Εξάμηνο

Λειτουργίες

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να:

 • Εξετάσουν και αναλύσουν ένα σύνολο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών βασισμένων σε αληθινά case studies της ναυτιλίας
 • Αναπτύξουν πρακτική εμπειρία σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης
 • Εξετάσουν και αναλύσουν τις θεμελιώδεις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στο ναυτιλιακό τομέα
 • Χρησιμοποιήσουν τεχνικές για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.
 • Εξοικειωθούν με σύγχρονες έννοιες, όπως του just-in-time arrival και του fit for 55 και να εξετάσουν μεθόδους και μοντέλων επίτευξης των στόχων τους. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Stuart Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A modern Approach, Fourth edition, Pearson, 2022
 • Weijian Mi, Yuan Liu, Smart Ports, Springer, 2021
 • G.D. Lees, W.G. Williamson, Handbook for Marine Radio Communications
 • Ran Yan, Applications of Machine Learning and Data Analytics Models in Maritime Transportation

Μαθήματα

Θερινή Περίοδος

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)

Η ανάθεση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) γίνεται μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και την επιτυχή εξέταση του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Η ΜΔΕ είναι ατομική, πρωτότυπη, πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Εντατικού ΔΠΜΣ. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Εντατικού ΔΠΜΣ.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr