ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υποτροφίες - Βραβεία

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές/ριες μπορούν να λάβουν υποτροφίες και βραβεία. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι υποτροφίες αυτές διακρίνονται σε:

α) Υποτροφίες αριστείας (μέχρι δύο), οι οποίες αποδίδονται στους/ις αριστούχους φοιτητές/ριες του Εντατικού ΔΠΜΣ βάσει της επίδοσής τους στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου. Οι υποτροφίες απαλλάσσουν τους/ις δικαιούχους τους από τα τέλη φοίτησης του τελευταίου εξαμήνου διδασκαλίας μαθημάτων. 

Προϋποθέσεις 
Υποψηφιότητα για υποτροφίες αριστείας μπορούν να καταθέσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες που έχουν ολοκληρώσει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Οι υποψήφιοι/ιες δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ούτε να λαμβάνουν υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Κριτήρια 
- βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα (με μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του οκτώ)
- επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών
- ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης εισοδήματος, γίνεται κλήρωση. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ρια αποποιηθεί την υποτροφία, παρέχεται στον/ην επόμενο/η στη σειρά κατάταξης. 

Διαδικασία 
Οι φοιτητές/ριες μετά την πρόσκληση υποβάλλουν στη Γραμματεία του Εντατικού ΔΠΜΣ αίτηση συνοδευόμενη υποχρεωτικά από  τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
1) αναλυτική βαθμολογία
2) υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με το εξής κείμενο: «Δεν κατέχω έμμισθη θέση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ούτε λαμβάνω υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα»
3) πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας (ατομικό και οικογενειακό)
Η ΕΠΣ του Εντατικού ΔΠΜΣ εξετάζει τις υποψηφιότητες και αποφασίζει σχετικά.

β) Ανταποδοτικές υποτροφίες. Η ΕΠΣ του Εντατικού ΔΠΜΣ δύναται να χορηγεί έως τρεις (3) ανταποδοτικές υποτροφίες για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες ανάλογα με τον αριθμό εισακτέων του Εντατικού ΔΠΜΣ και τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος κατόπιν εισήγησης της ΕΠΣ του Εντατικού ΔΠΜΣ.  Το ποσό της ανταποδοτικής υποτροφίας δύναται να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης και υπολογίζεται βάσει πραγματικών ωρών απασχόλησης. Η αμοιβή ανά ώρα αποφασίζεται στην αρχή κάθε έτους με εισήγηση και απόφαση της ΕΠΣ του Εντατικού ΔΠΜΣ. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους/ις φοιτητές/ριες του Εντατικού ΔΠΜΣ.

Το κόστος των ανταποδοτικών υποτροφιών δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους του άρθρου 230 του ν. 4957/2022, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών ισχύουν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία της παραγράφου 12.1 α) για απονομή υποτροφιών αριστείας.

Ως επικουρικό διδακτικό έργο ορίζεται η επικουρία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, η άσκηση των φοιτητών α΄ κύκλου, η διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, η εποπτεία εξετάσεων και η διόρθωση ασκήσεων.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβεία Αριστείας. Το Εντατικό ΔΠΜΣ μπορεί να απονέμει βραβεία αριστείας στους/ις τρεις πρώτους φοιτητές/ριες κάθε σειράς με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου, έπειτα από εισήγηση και απόφαση της ΕΠΣ του Εντατικού ΔΠΜΣ. Τα βραβεία δεν έχουν οικονομικό όφελος. Το βραβείο υπογράφεται από τον Διευθυντή/ρια του Εντατικού ΔΠΜΣ και τον/ην Πρόεδρο του επισπεύδοντος Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας.

Προϋποθέσεις
1. Μέσος όρος μαθημάτων Α’ και Β’ εξαμήνου μεγαλύτερος /ίσος του οκτώ.
2. Ολοκλήρωση και επιτυχής εξέταση στην εξεταστική του Φεβρουαρίου (Α΄ εξάμηνο) και Ιουνίου (Β΄ εξάμηνο) στα κανονικά έτη σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο κάθε σειράς).

Διαδικασία 
Μετά την κατάθεση της βαθμολογίας του Ιουνίου, η ΕΠΣ εξετάζει τις βαθμολογίες των φοιτητών/ριών της σειράς, και εφόσον πληρούνται οι προηγούμενες προϋποθέσεις κατατάσσει τους/ις φοιτητές/ριες σε φθίνουσα σειρά (ως προς τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους) και αποφασίζει την απονομή βραβείων στους/ις τρεις (3) πρώτους φοιτητές/ριες.
Μέσος Όρος: Σε όλες τις περιπτώσεις απονομής υποτροφιών ή βραβείων, ο μέσος όρος υπολογίζεται από τον τύπο:


όπου: 
Ν = αριθμός μαθημάτων των εξαμήνων κατά περίπτωση, 
ΒΜκ= βαθμός του μαθήματος κ,
ΠΜκ = πιστωτικές μονάδες του μαθήματος κ,
ΣΠΜ = σύνολο πιστωτικών μονάδων του/των εξαμήνου(ων) κατά περίπτωση.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1η Οκτωβρίου 2024.

Γραμματεία – Επικοινωνία:

Τηλ.: 22280-21861

Email: spm@pms.uoa.grΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr