ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ειδικός Κανονισμός για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργεί το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και παραγωγής πολυμέσων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ προκειμένου να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο και περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρονική Τάξη (e-Class)
  • Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις
  • Ζωντανές Μεταδόσεις
  • Λοιπές Υπηρεσίες.

Η πρακτική και φιλοσοφία της Υπηρεσίας ΚΛΕΙΔΙ εστιάζει στη διάχυση της τεχνογνωσίας και την εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής στα Τμήματα του Ιδρύματος, ώστε η υποστήριξη των μελών ΔΕΠ να πραγματοποιείται τοπικά από τους τεχνικούς υποστήριξης του κάθε Τμήματος.

Σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν μονάδες που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, συμπληρωματικά και ενισχυτικά με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τα άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Μία τέτοια Μονάδα είναι το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Media Support Center), που αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου - GUnet, της μη κερδοσκοπικής εταιρίας όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. Το ΚΥΜΑ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών και την υποστήριξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr