ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός Δεοντολογίας Έρευνας Εντατικού ΔΠΜΣ

Οι ερευνητές/ριες που διεξάγουν έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) οφείλουν να τηρούν πλήρη αρχεία για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα ενός Προγράμματος, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος, με ταυτόχρονη, σε κάθε περίπτωση, διασφάλιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι ερευνητές/ριες που διεξάγουν έρευνα στο ΕΚΠΑ, που διευθύνουν ερευνητικά Προγράμματα, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα Προγράμματα από ατυχήματα ή άλλες παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. Οφείλουν να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς κανόνες ασφαλείας του ΕΚΠΑ στους χώρους της έρευνας. Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr