ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Εντατικό ΔΠΜΣ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ες απόφοιτους και στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού ‘cluster’, εστιάζοντας σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λιμενικούς οργανισμούς, εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, μεταξύ άλλων, και καλύπτει διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα στη διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές αποφάσεις, διαχείριση κινδύνων, γαλάζια ανάπτυξη, πράσινες πολιτικές και αειφορία, ποσοτικές μεθόδους, πληροφορικές εφαρμογές και τεχνολογικές καινοτομίες, ενέργεια, διεθνείς σχέσεις και γεωστρατηγική.

Δυνατότητα φοίτησης στο ΕΔΠΜΣ έχουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017).

Η, κατά το μεγαλύτερο μέρος, εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, σε συνδυασμό με την ευέλικτη και αποτελεσματική αξιοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, προσδίδει στο ΠΜΣ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και παρέχει ελκυστικές δυνατότητες απρόσκοπτης παρακολούθησης σε εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες.

Στο ΕΔΠΜΣ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ γίνονται δεκτοί:

  • Πτυχιούχοι από Τμήματα των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017).
  • Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος (απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ), Αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού και των λοιπών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >


Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr