ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το γνωστικό αντικείμενο του Εντατικού ΔΠΜΣ «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες» («Shipping and Port Management») είναι η διοίκηση και οι οικονομικές αποφάσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των λιμενικών οργανισμών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα διεπιστημονικά αντικείμενα του Εντατικού ΔΠΜΣ καλύπτουν σύγχρονα, αλληλένδετα και συμπληρωματικά γνωστικά πεδία, με πυλώνες τη διοίκηση επιχειρήσεων και τις οικονομικές αποφάσεις, με εξειδίκευση στο ζωτικό πεδίο της ναυτιλίας (πρωτεύων μεταφορικός κλάδος διεθνώς), των λιμένων (διαμετακομιστικοί κόμβοι εμπορικών ροών), της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των μεταφορών, των αγορών ενέργειας, του πράσινου περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, της γαλάζιας ανάπτυξης και βιωσιμότητας, των αλληλεξαρτώμενων διεθνών γεωπολιτικών σχέσεων, καθώς και των συνδεδεμένων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr