ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό) ECTS
Ναυτιλιακές Αγορές, Επιχειρήσεις, Λειτουργίες 6
Στρατηγική Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες 6
Οργάνωση, Πολιτική, Λειτουργική Διαχείριση Λιμένων 6
Ναυτιλιακή Λογιστική 6
Ποσοτικές Μέθοδοι σε Ναυτιλία και Λιμένες 6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30
2ο Εξάμηνο (Εαρινό) ECTS
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Κινδύνων 6
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6
Γαλάζια Ανάπτυξη, Περιβαλλοντικές Πολιτικές, Κλιματική Αλλαγή 6
Διεθνής Πολιτική, Περιβάλλον, Ενέργεια, Ναυτιλία 6
Σύγχρονες Τεχνολογίες και Συστήματα Επικοινωνιών σε Ναυτιλία και Λιμένες 6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30
Θερινή Περίοδος ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) 15
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 15

Πιστωτικές Μονάδες Συνολικά

75 ECTS

1ο Εξάμηνο: 30 ECTS

2ο Εξάμηνο: 30 ECTS

ΜΔΕ: 15 ECTSΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr