ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός τίτλου σπουδών α’ κύκλου (πτυχίου) (ποσοστό: 40%)
  • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ποσοστό: 15%)
  • Κατοχή (δεύτερου) πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό: 10%)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό:   5%)
  • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό:   5%)
  • Συστατικές επιστολές (ποσοστό:   5%)
  • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή Επιτροπή οριζόμενη από την ΕΠΣ (ποσοστό: 20%)

Συνεκτιμώνται επίσης ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει), η συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του/ης υποψήφιου/ας με το γνωστικό αντικείμενο, οι βαθμοί προπτυχιακών μαθημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Εντατικό ΔΠΜΣ και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Επιτροπή επιλογής εισακτέων καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/ριών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Εντατικού ΔΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση έγκρισης αποδοχής τους. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες/σες υποψήφιοι/ες, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/ριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Εντατικό ΔΠΜΣ οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”: 1 Οκτωβρίου 2024

Γραμματεία – Επικοινωνία:

Τηλ.: 22280-21861

Email: spm@pms.uoa.grΤ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr