ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου Εντατικού ΔΠΜΣ

Ο θεσμός του/ης Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών καθιερώνεται με το άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ 195 τ. Α), όπου αναφέρεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα».

Ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (ΑΣ) για τους/ις φοιτητές/ριες του Εντατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες” (“Shipping and Port Management”) δύναται να ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ, ανεξαρτήτως βαθμίδας, που διδάσκει στο Εντατικό ΔΠΜΣ και ανήκει στο Τμήμα ΔΙΛΙΝ. 

Έργο του/ης ΑΣ αποτελεί η υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών/ριών σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του Εντατικού ΔΠΜΣ.  

Ο/Η ΑΣ παραμένει ο/η ίδιος/α για κάθε φοιτητή/ρια μέχρι την περάτωση των σπουδών του/ης.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr