Ανακοινώσεις

19.01.2024

Επιτυχής Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ του Νέου Εντατικού Διατμηματικού ΠΜΣ του ΕΚΠΑ ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
πιστοποιεί ότι το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του
Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της
ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.

Το Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΔΠΜΣ) ‘Διοίκηση σε Ναυτιλία και
Λιμένες’ οργανώνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί ένα (1) έτος,
παρέχει σύγχρονη, διεπιστημονική ειδίκευση, υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και σύνθετες
επαγγελματικές δεξιότητες και αναπτύσσεται κυρίως με σύγχρονες εξ αποστάσεως διδακτικές
προσεγγίσεις, εξειδικευμένα πρακτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ες αποφοίτους και στελέχη του ευρύτερου ναυτιλιακού
‘cluster’, εστιάζοντας σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λιμενικούς οργανισμούς, εταιρίες εφοδιαστικής
αλυσίδας και logistics, μεταξύ άλλων, και καλύπτει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα στη διοίκηση
επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές αποφάσεις, διαχείριση κινδύνων, γαλάζια ανάπτυξη, πράσινες
πολιτικές και αειφορία, ποσοτικές μεθόδους, τεχνολογικές καινοτομίες και πληροφορικές εφαρμογές,
ενέργεια, διεθνείς σχέσεις και γεωστρατηγική. Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.000 ευρώ,
ενώ στη διάθεση των φοιτητών είναι τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες των
συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς επίσης και ένα ευρύτερο πλέγμα ποιοτικών υποδομών και
υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, του πρώτου ιστορικού και εκ των κορυφαίων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
παγκοσμίως.

Οι απόφοιτοι του Εντατικού ΔΠΜΣ αποκτούν εκτεταμένες και σε βάθος επιστημονικές και πρακτικές
γνώσεις και αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Η δημιουργική επίλυση
σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων, η εμπέδωση βέλτιστων διεπιστημονικών πρακτικών και η
κατάκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, παρέχουν στους/ις αποφοίτους του Εντατικού ΔΠΜΣ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δυναμικές ευκαιρίες για να στελεχώσουν επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του
ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, λιμενικού κλάδου, παράκτιας οικονομίας και εφοδιαστικής αλυσίδας,
καλύπτοντας έτσι τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μίας δυναμικής και αναπτυσσόμενης αγοράς για
στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο και διεθνοποιημένο προσανατολισμό.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr