Ανακοινώσεις

14.03.2024

Οδηγίες Εγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Απαιτούμενα Έγγραφα

Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο Εντατικό ΔΠΜΣ 'Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες' (MSc in Shipping and Port Management) γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ενδεικτικός κατώτατος και ανώτατος αριθμός εισακτέων φοιτητών/ριών ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα και ενενήντα (90) άτομα, αντίστοιχα, ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Εντατικού ΔΠΜΣ. Επίσης, γίνονται αποδεκτοί/ες οι υπότροφοι του ΙΚΥ και οι αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Εντατικού ΔΠΜΣ.

Τρόπος Εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών/ριών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και τις προβλέψεις του Κανονισμού του Εντατικού ΔΠΜΣ.

Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΕΔΠΜΣ, καθώς και της Σχολής (ΟΠΕ) και του Ιδρύματος (ΕΚΠΑ), προκήρυξη/πρόσκληση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στο Εντατικό ΔΠΜΣ  'Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες'. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Εντατικού ΔΠΜΣ ορίζει πιτροπή Επιλογής Εισακτέων και αναθέτει τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Εντατικό ΔΠΜΣ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας (επιπέδου B2 ή ανώτερου)
 • Συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Εντατικού ΔΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.

Για τους/ις φοιτητές/ριες από ιδρύματα της αλλοδαπής που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Εντατικού ΔΠΜΣ ορίζει Επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα. Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει: 
  • το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ,
  • ο/η φοιτητής/ρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο ΑΕΙ. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός τίτλου σπουδών α’ κύκλου (πτυχίου) (ποσοστό: 40%)
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ποσοστό: 15%)
 • Κατοχή (δεύτερου) πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό: 10%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό:   5%)
 • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό:   5%)
 • Συστατικές επιστολές (ποσοστό:   5%)
 • Προφορική συνέντευξη σε τριμελή Επιτροπή οριζόμενη από την ΕΠΣ (ποσοστό: 20%)

Συνεκτιμώνται επίσης ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει), η συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ και των γνώσεων του/ης υποψήφιου/ας με το γνωστικό αντικείμενο, οι βαθμοί προπτυχιακών μαθημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Εντατικό ΔΠΜΣ και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/ριών και τον καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Εντατικού ΔΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση έγκρισης αποδοχής τους. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες/σες υποψήφιοι/ες, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/ριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Εντατικό ΔΠΜΣ οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.Τ. 22280-99514 / Ε. secr@pms.uoa.gr